Şrift:
Qərbi Azərbaycan - indiki Hayastanda Türk soyqırımı... IV HİSSƏ
22.11.2011 [13:02] - Qərbi Azərbaycan-İrəvan
Oğuz yurdunda quraşdırılmış for-post keçid zona - “ölkə” - Ermənistan

Bu uzun məqalə Azərbaycan və Türk Dünyası xalqlarının tarixilik şüuruna, milli yaddaşına zaman -zaman etnogenetik və etnotipik qan vurmaq üçün yazılmışdır. Yəqin tarixdə tarixini unudan, assimiləyə rahatlıqla məruz qalan, ən unutqan xalq türksoylu xalqlardır. O cümlədən biz Azərbaycanlılar...

Amma “əziz tarixçi dostum” xəritədə erməni dövlətinin lokalizasiya məkanını təsəvvür belə etmir. Bizim eranın V əsrində baş vermiş bir oğuz-türkünə (Azərbaycana) məxsus hadisədən danışır, budur həmən yanında erməni və ya Ermənistan?! Bütün məişəti, folkloru etnoqrafiyası - mətbəxi, geyimi, nağılı, dastanı, mahnısı, hətta aşıqları belə... Güney Azərbaycandan, Qərbi Azərbaycandan, Səlcuq-Osmanlı Türklərindən və Şimali Azərbaycandan, eyni zamanda başqa millətlərdən oğurluq və çırpışdırmadan ibarətdir. Amma öz millətimdən olan tarixçi “dostum” mütləq yerevanlı və moskvalı “ciddi” mənbələrə istinad edib o taylı-bu taylı Azərbaycanın qədim tarixindən bir kəlmə yazan kimi mütləq yanında bir erməni hoqqası qeyd edirlər. XX əsrə qədərki Qafqaz tarixində bir erməni olayı tarixi xronikada qeyd edilməmişdir. Bütün mənbələr Stepan Şaumyanın oğlu tarixçi-professor Şaumyanın sifarişi ilə süni yollarla yazılmış və yazdırılmışdır. Stepan Şaumyanı hamınız yaxşı tanıyırsınız , həm də xatırladım ki, bu Şaumyan tayqulaq Androniki hər zaman müdafiə edən, ona qəyyumluq edən daşnak Şaumyandır! Şaumyanın qaraçı-daşnak qohumlarının qonşu xalqlardan mədəniyyət oğurluğu bu gün də davam edir və bu proses hər zaman davam edəcəkdir. Özünü Qafqaz xalqı kimi qələmə vermək üçün onların başqa çarəsi yoxdur. Axı onlar özlərini Qafqazlılara oxşatmalıdır. Çox təəssüf edirəm ki, hələ çoxları bilmir ki, ermənilər erməni deyil, tarixdə erməni adında millət olmayıbdır. Erməni kimi tanınan millət heç vaxt Qafqazda yaşamayıb. Hər kəs, xüsusən müsəlman - türk xalqlarının ziyalıları hamıdan tez, yaxşı və mütləq bilsin ki, bu günkü ermənilər Qafqaz mənşəli millət deyil və heç vaxt Qafqaz mənşəli olmamışdır. Qafqaz 1828- ildə Səfəvi dövləti (indiki İran) ilə çar Rusiyası arasında bağlanmış Türkmənçay əhdnaməsi nəticəsində Şimali Azərbaycan (indiki ermənilər yaşayan ərazidə o zaman ermənilər yaşamırdı və indiki Ermənistan bütünlüklə Azərbaycanın Qərb hissəsi olaraq şimalı Azərbaycanla, Acarstanla birlikdə - bütün cənubi Qafqaz Rusiya ilə zorla, hiyləgərliklə, hərbi güc hesabina birləşdirildi) zorla ilhaq edildikdən sonra çar Rusiyasının Tehranda yerləşən konsulu Aleksandr Serqeyeviç Qriboyedov Qafqazı xristianlaşdırmaq məqsədilə erməniləri pulla buraya köçürtmüşdür. Bu ideya - Qafqazı xristianlaşdırmaq, əvvəl general Menşikova məxsus olsa da, sonra bu ideyanın alovlu tərəfdarı A.S.Qriboyedov oldu. Ermənilərin həm mənəvi, həm də tarixi baxımdan Qafqaza torpaq iddiası etmək üçün heç bir haqqı yoxdur. Bir mühüm fakta diqqətinizi çəkmək istərdim, Dağlıq Qarabağın paytaxtı Xankəndində ( sovet dövründə bu şəhərin adı Stepanakert idi, daşnak-faşist, güya bolşevik-kommunist Stepan Şaumyanın şərəfinə belə qoyulmuşdu.) Ermənilərin Azərbaycana köçürülməsinin 150 illiyi şərəfinə ermənilər özlərinə abidə qoymuşdular. Bu abidəni sənədli filmlərdə görmək mümkündür. Bir sözlə bütün cənubi Qafqaz min illərdi ki, hun, saka (isgit), kıpçak, xəzər, oğuz türklərinin yurdudur - özbəöz Azərbaycan Yeri, özbəöz Azərbaycan Torpaqlarıdır. Dədə Qorqud dastanlarında bu yerlər Oğuz eli, Oğuz yurdu, Qafqaz dağı isə Qazılıq Dağı kimi keçməkdədir. Oxucu bilsin ki, rəsmi xəritədə gördüyünüz Ermənistan qədim Oğuz -Türk torpaqlarıdır. Söhbətin qədim ermənistandan getdiyi zaman haralardasa mücərrəd bir ermənistan coğrafiyası aramaq, təxəyyüldə canlandırmaq lazımdır. Yəni?!.

Hal-hazırda onlar özlərinə “ Hay”, “ Hayes ”tayfası deyirlər, öz dillərində özlərinə erməni demirlər. Niyə?! Çünki Hay, Hayes etnonimdir. Onların indiki Hindistanın Tamil vilayətində yaşayan indus qaraçısı olduqları zamandan adları Haydır. Qaraçı olanda nə olar, öz adlarını bilirlər və yaxşıca hifz edib saxlamışlar. Erməni sözü hələ hayeslər bura gələnə qədər qədim toponim kimi işlənirdi. Yəni hələ ermənilərdən çox-çox əvvəllər “erməni” coğrafi ərazinin adı olaraq mövcud idi. Bu Hayları qonşuları, xarici aləm “zorla” erməni edibdir. Yəni onlara erməni adı veribdir. Əgər onlar doğrudan da ermənidirsə niyə özlərinə “HAY-HAYES ”, ölkələrinə “Haystan”deyirlər? Mən çox istərdim ki, daha çox tarixçi dostlarımız bu məsələ ətrafında düşünsünlər. Ermənilərin və ermənipərəst “tarixçilərin” rüşvət və konyak hesabına yazdığı saxta-yalan-palanla dolu tarix kitablarına inanmasınlar. Onlara erməni olmaqla qədimlik tarixini daşnak-kommunist Mikoyan, Şaumyan, Petrosyan, Saxarov, Sevortyan, Aqanbekyan və bu qəbildən yüzlərlə - yanlar süni şəkildə uydurub vermişlər.

Bu günkü Ermənistan xəritəsinin çərçivəsi içindəki torpaqlar qədim Azərbaycanın Qərb hissəsidir- qeyd etdiyim kimi qədim hun, sak (isgit), xəzər, qıpçaq, oğuz, osmanlı, qurd, cak... boylarının yurdudur. Və heç vaxt ermənilərin torpaqları olmayıb. Burada Armeniya yer və ya dövlət adına diqqətlə yanaşmaq lazımdır. Birincisi bu əbləh qonşularımızın əsl adı erməni deyil, onların doğma adı Hay və ya Hayesdır. Onlar biri-birlərini tanımaq üçün nahaq yerə demirlər ki, “hayes, türkes” ( “ Haysan ya türksən? ”) tayfa özü-özünə öz doğma adını deyir - Hay. Yaxşı, bu tayfa özünə etnonim olaraq hay deyirsə, bu erməni hardan çıxdı?!

Haylar qədimdə indiki Hindistanın qərb tərəfində Tamil və Pəncab vilayətlərinin arasnda yaşayan çoxsaylı qaraçı tayfalarından biridir. Təbii ki, aclıq və səfalət səbəblərindən oralardan zaman-zaman uzaqlaşmış, oğurluq və başqa cinayətlər törədə-törədə, Hind okeanı sahili boyu yem axtara-axtara indiki Pakistana, o zamankı Persiyaya, Sasanlara, oradan Aralıq dənizi shillərinə, oradan isə indiki İstambula və oradan indiki Albaniyaya, oradan indiki İtaliyanın şimalına gəlib çıxmışdılar. B.e. -dan əvvəl I yüzillikdə onlar Roma dövlətinin ərazisində yaşayırdı. Hay tayfasının başçısı öz qızını Roma leqionerlərindən birinə çalışaraq, yalvar-yaxarla ərə verə bilmişdi. O leqionerin vasitəsilə imperator ailəsinə yaxın olan ailələrlə ticarətdə bulunmuşdular. Roma sarayına məxsus mülklərə, saraylara ayaq açan Haylar qaraçı xislətinə sadiq qalaraq bir-neçə dəfə oğurluq etdilər. Oğurluq və xəbərçilik (oxu: cəsusluq) etdiklərinə görə şəxsən imperator özü leqionerinə tapşırdı ki, bu Hay-Hayes arvad qohum-əqrabasını buradan rədd etsin. Beləliklə, bu haylar b.e.ə. I əsrin əvvəllərində indiki şimali İtaliya tərəflərdən qədim Makedoniyaya, Balkanlara, Balkanlardan isə indiki İstambula qovuldular. Nəhayət bu “zavallı” (onlar bu sözü oz ünvanlarına söyləməyi və dedirtməyi çox sevirlər, axı zavallı, fağır, çarəsiz, “əzabkeş” obrazında onlar çox şey əldə edə bilirlər) haylar Asiya qitəsinə keçib, İstambulu bəyənməyib Yalova - İzmir istiqamətində Ege dənizi, Ağ dəniz sahilləri ilə gəlib b.e. II əsrin əvvəllərində Assuriyaya çatdılar. Burada ilk dəfə suryanilərlə görüşüb tanış oldular. Onlar elə qaynayıb qarışdılar ki, bu günə qədər bir yerdədirlər. Harada Hayes var, orada Suryani (assir və ya assur) vardır. İndiki Anadolu və indiki şimal-şərqi Suriya ərazisində coxlu şəhər dövlətlər mövcud idi- Troya, Misya, Friqiya, Bitiniya, Paflaqoniya, Assur, Elam ,Urartu, Anqora, Smirna, lidiya, Likiya, Pisidiya, Kilikya, Kapadokiya, Meliddu, Qor-don, Tuşpa və s. bu şəhər dövlətlərin demək olar ki, hamısından Hay - Hayes qaraçı tayfası sürü ilə keçib getmişdilər. Bəyaz qaraçılar da buna bənzər bir həyat yolu keçmışlər. Amma bu o demək deyil ki, bütün Avropa xalqları bu yolu keçmişdir. Ümumiyyətlə hind-avropa deyilən etnik bölgü sırf şərtidir, səlis deyil, qeyri elmidir. Bir neçə qaraçı tayfasının Hindistandan baş götürüb Avropaya gəldiyinə görə Avrasiya xalqlarını saxta etnik cədvəl üzrə düzmək, dil ünsürlərinə, motivlərinə görə saxta elmi don geyindirib əqrəba, etnik kök birliyi ambisiyası çıxartmaq doğru deyildir. Bu bölgüyə görə Avropalılar hind-avropa xalqıdır- demək, biri-biri ilə qohum-əqraba xalqdır, onda buyursun keçsin lap yuxarı başa?! Elə isə bu skandinav xalqlar hind-avropa deyil, məs. estonlar, macarlar, ukraynalılar, bolqarlar...hind-avropa deyil?! Bir sözlə, Hindistandan qaraçı kimi çıxmayan xalqlar, məs. o cümlədən böyük Türk Dünyası xalqları, Semit xalqlar, Roman xalqlar... əgər Hindistandan qaraçı kimi çıxmayıblarsa, demək onlar 2-ci dərəcəli xalqdır- özünüz deyin burada , belə bir etnik bölgüdə elm və məntiq varmı?! Bunlar-qaraçı həyatı keçirənlər ali irqə məxsus olur, oturaq həyat keçirən, böyük mədəniyyətə sahib olan xalqlar isə, məs. qədim Çin, qədim Misir, qədim Türk xalqları 2-ci dərəcəli xalq olur-özünüz deyin sadə formal məntiqin qanunlarına görə insafla düşünün burada sağlam məntiqdən bir əsər-əlamət varmı, bu elmdirmi?! Bu kimi “elmi” yaradanlar saxta , mürtəce ellinosentristlər və onların irtica fikirli davamçıları olan avropasentristlərin uydurduğu bir “psevdo elmdir.” Avrosentristlərin bu cədvəllərinə, uydurma bölgülərinə, nəzəriyyələrinə, “elmi mövqelərinə” də yəqin ki, vaxt çatmışdır-yenidən baxmaq, təftiş etmək lazımdır, tarixi səliqəyə salmaq, ambisioz saxtakarlıqdan arındırmaq, təmizləmək lazımdır. Böyük Sabir demişkən, pisi-pis, yaxşını-yaxşı yazmaq lazımdır.

(davamı gələn sayımızda)
Bu xəbər oxucular tərəfindən 1358 dəfə izlənilmişdir!
Google Yahoo Facebook Twitter
Del.icio.us Digg StumbleUpon FriendFeed