Şrift:
Azərbaycan alimi üç dildə müraciət yaydı!
21.01.2012 [21:54] - Mədəniyyət
DAVAM.AZ olaraq dünya ictimaiyyətinə ünvanlanmış müraciəti təqdim edirik.

Müraciət Dünya Azərbaycanlıları Mədəniyyət Mərkəzi İdarə Heyətinin iclasında,
habelə Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin Ağsaqqllar Şurası ilə
Qadınlar Şurasının birgə iclasında müzakirə olunub və bəyənilib.

Azərbaycan – Bakı, 17 yanvar 2012-ci il

Hörmətli xanımlar və cənablar!

Artıq KİV-dən məlumunuz olduğu kimi, Türkiyəyə qarşı irəli sürülən Qondarma Erməni Genosidinin məcburi qaydada tanınması ilə bağlı qanun qəbul edilməsi məsələsini Fransa Senatının Aşağı Palatası müzakirəyə çıxarıb. Hər şeydən öncə deməliyik ki, belə bir akt onların başqa xalqlara öyrətdiyi demokratiya ilə daban-dabana ziddir. İkincisi, fikrimizcə bu, Fransız xalqının mövqeyi deyil, Sarkozinin ya ölkə presidenti olaraq siyasətdə strateji səriştəsizliyi, ya da onun özünün şəxsi maraq dairəsində olması kimi qiymətləndirilməlidir. Düşünülməmiş gedişlərilə dünyanı heyrətə gətirən president Sarkozi öz hərəkətlərini götür-qoy etməlidir. Unudulmamalıdır ki, Türkiyə nə Liviyadır, nə Misir, nə də Suriya! Türk xalqı cani deyil, dünyanın ən humanist, əməksevər, beynəlmiləl və xeyirxah xalqlarından biridir. Müsəlman ölkələrində baş verən son hadisələrin gedişatı açıq-aydın sübut edir ki, cani kimdir. Faşizmə qarşı müharibədə məhz Azərbaycan Türkü Əhmədiyyə Cəbrayılovun Fransanın Xalq Qəhrəmanı olmasını Fransız xalqı hələ unutmayıb. Düşünürük ki, Sarkozi bu hərəkətilə dünyada sülhə deyil, şər və bədxah əməllərə xidmət edir. Görünür, onun səhhətində bəzi ciddi problemlər yaranıb. Bizim fikrimizcə, Sarkozi və onun ölkəsinin Senatı Fransanın Afrikada törətdiyi Soyqırımı yaddan çıxarıblar. Görəsən nə üçün bəzi dairələr Erməni hərbi qüvvərləri tərəfindən bütöv bir şəhərin dinc əhalisinin, o cümlədən uşaqların, qadınların və qocaların amansızcasına qətlə yetirildiyi Xocalı Genosidini görmək və qəbul etmək istəmirlər? Məhz Ermənistan rusların bilavasitə dəstəyilə Azərbaycanın indiki ərazisininin 20%-ni işğal edib. Əvvəllər də Qərbi Azərbaycanın Ermənistana verilməsi rusların təzyiqi ilə həyata keçirilib.

Artıq 20 ildir ki, Azərbaycan Respublikasının bir milyondan artıq vətəndaşı öz vətənində qaçqına çevrilib. BMT Baş Assambleyası Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etmiş olduğu məlum Qətnamələr (№822 (1993) 30.04.1993-cü il; № 853 (1993) 29.07.1993-cü il; № 874 (1993) 14.10.1993-cü il; № 884 (1993) 12.11.1993-cü il) icra olunmur. Çox təəssüf ki, dünya ictimaiyyəti bu reallığı indiyədək görmək istəmir. Bilirsiniz ki, Türkiyə ilə Azərbaycan iki dövlət bir millətdir və Azərbaycan xalqı hər zaman Türkiyənin yanında olacaqdır. Görəsən Fransa dövləti təcavüzkar Ermənistan üçün kimdir? Ona görə də biz böyük ehtiramla Dünya İctimaiyyətinə, o cümlədən böyük Fransız xalqına çağırışla müraciət edirik ki, növbəti dünya müharibəsinin başlanmasına səbəb ola biləcək bu əməldən Sarkozi hakimiyyətini çəkindirsin.

Məmməd A.Nəcəfzadə – Tədqiqatçı-filoloq


APPEAL TO THE WORLD COMMUNITY

It’s been discussed at the meeting of the World Azerbaijanis’ Board of Culture Center and
at the joint meeting of the Elders Council and the Women Council of the World Azerbaijanis Congress and supported by them.

Baku-Azerbaijan, January 17 2012

Dear Madam and Gentlemen,


As you’re already aware of the question from the mass-media about the resolution adopted by the Lower Chamber of the France Senate concerning to compulsory recognition of the Fictitious Armenian Genocide been advanced against Turkey. First of all such an act is against the democratic principles that they teach to other peoples. And the second, we think it is not an opinion of the French People. It should be estimated as follows: either Mr.Sarkozy is incompetent in political strategy or it is within his private interests. The President Sarkozy who terrifies the world by his ill-considered steps should come to his senses. No one should forget: Turkey is neither Libya, nor Egypt, nor Syria! Turkish people are not aggressor and murderers; they are one of the most humanist, diligent, internationalist and kind people. Just the latest developments related to the Muslim countries very clearly prove who the aggressor and murderer is. French people have not yet forgotten just the Azeri-Turkish son – Mr.Ahmadiyya Jabrailov who became the French People’s Hero during the War against Fascism. We came to such a conclusion according to the recent events and the latest developments taking place in the world that Mr.Sarkozy doesn’t serve for peace in the world but evil. It seems he has got some serious problems in his health. We think he and the Senate of his country have forgotten the Genocide in Africa made by France. We wonder why some groups don’t want to see the Khodjaly Genocide where Armenian military forces killed all the non-military population including children, women and old people of the whole city. Just Armenia has occupied 20% of the present territory of Azerbaijan by the direct support of Russian solders. Giving ancient lands of the West Azerbaijan to Armenia was also forced by the Soviet politicians before.

20 years have already passed that over a million citizens of the Azerbaijan Republic became refugees within their native land. The following known Resolutions adopted by the Security Council of the General Assembly of the UNO (the United Nations Organization) as: №822 (1993) April 30 1993; №853 (1993) July 29 1993; №874 (1993) October 14 1993; №884 (1993) November 12 1993 are not being carried out yet. Unfortunately the world community does not want to see this reality. As you know the two different countries – Turkey and Azerbaijan are the same nationality and the People of Azerbaijan always will be together with Turkey. But who is France for the aggressor Armenia? That is why we are very kindly appealing to the World Community including the great French People and calling all the mankind to stop the Sarkozy Government who causes to begin the next world war.

Mammed A.Nadjafzadeh – Researcher-Philologist

ОБРАЩЕНИЕ К МИРОВОМУ СООБЩЕСТВУ

Обращение было обсуждено и одобрено на заседании Правления Центра Культуры Азербайджанцев Всего Мира,
а также на совместном заседании Совета Старейшин Конгресса Азербайджанцев Всего Мира и Женсовета КАВМ.

Азербайджан – Баку, 17-го января 2012-го года

Уважаемые дамы и господа!


Как Вам уже известно из СМИ, вопрос принятия закона о навязчивой идеи признать Армянский Геноцид, совершенный якобы Турцией был выдвинут на обсуждение Нижней Палатой Сената Франции. Подобного рода акт противоречит тем демократическим принципам, которым они учат другие народы. Полагаем, это позиция не народа Франции, а стратегическая некомпетентность в политике Саркози, как президента страны, или же она находится в рамках его личных интересов. Президенту Саркози, который поражает вес мир со своими необдуманными действиями, следует взвесить свои поступки. Не следует забывать, что Турция – это ни Ливия, ни Египет, и ни Сирия! Тюркский народ не агрессор, а один из самых гуманных, трудолюбивых, интернациональных и добропорядочных народов мира. Ход последних событий, происходящих в мусульманских странах очевидное докозательство тому, кто агрессор. Французский народ еще не забыл о том, что герой Французского народа на войне против фашизма Ахмедия Джебраилов был именно Азербайджанским Турком.

Думаем, что Саркози своими действиями служит не миру во всем мире, а злу и злодеянию. Видимо, возникли некоторые серъезные проблемы с его здоровъем. Полагаем, Саркози и Сенат его страны забыли Геноцид совершенный ими в Африке.

Интересно, почему некоторые круги не хотят видеть и признать Ходжалинский Геноцид, совершенный Армянскими военными подразделениями, где беспощадно уничтожили мирных жителей целого города, в том числе детей, женщин и стариков? Именно Армения захватила 20% нынешней территории Азербайджана с непосредственной поддержкой русских солдат. Передача Западного Азербайджана в подчинение Армении ранее, также происходило под давлением советских политиков.

Уже 20 лет более одного миллиона граждан Азербайджанской Республики преврашены в беженцев на своей же исконной земле. Известные Резолюции (№822 (1993) 30.04.1993 г.; № 853 (1993) 29.07.1993 г.; № 874 (1993) 14.10.1993 г.; № 884 (1993) 12.11.1993 г.), принятые Советом Безопасности Генеральной Ассамблеи ООН не выполняются. К нашему великому сожалению, мировое сообщество, до сих пор, не хочет видеть эту реальность.
Как вам известно, Турция с Азербайджаном являются двумя государствами с единой нацией. Интересно, а кем же является Французское государство для Армении-агрессора?

Исходя из этого, мы с почтением обращаемся к мировому сообществу, в том числе к великому Французскому народу c призывом, отговорить правительство Саркози от этого деяния, которое может привести к начатию очередной мировой войны.

Мамед А.Наджафзаде – Филолог-исследователь

e-mail: nadjafzadeh@rambler.ru;
nacafbeyli@yahoo.com
telephone: +994504953209
Bu xəbər oxucular tərəfindən 1740 dəfə izlənilmişdir!
Google Yahoo Facebook Twitter
Del.icio.us Digg StumbleUpon FriendFeed