Şrift:
Uğur Dündar:- İyi Uykular Türkiye!..
17.04.2013 [13:28] - Gündəm, Türk dünyası-Turan, DAVAMın yazıları
Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Dev­le­ti­’nin ku­ru­cu­su ve sa­hi­bi olan Türk Mil­le­ti­’nin adı­nı, va­tan­daş­lık ta­ri­fin­den ve Ana­ya­sa­’dan çı­kart­mak is­ti­yor­lar.
Bü­yük Ön­der Ata­tür­k’­ü an­ma­yı ve sev­me­yi ya­sak­lı­yor, Ata­türk­çü­le­ri ce­za­lan­dı­rı­yor­lar.
Ata­tür­k’­ün kur­du­ğu Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­’ni dö­nüş­tü­rü­yor­lar.
Ön­ce­lik­le “T.C.” iba­re­si­ni tüm ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş­la­rın­dan sil­me­ye ça­lı­şı­yor­lar.
2023’te­ki bü­yük de­ği­şi­me adım adım iler­li­yor­lar.
Ne­yi he­def­le­dik­le­ri­ni giz­le­me­ye ge­rek gör­me­den açık açık söy­lü­yor­lar.
* * *
“İs­lam bir ya­şam tar­zı­dır, bü­tün alan­la­rı kap­sar. Bu ne­den­le dev­le­tin kad­ro­la­rı­nın şe­ri­at­çı­lar­dan oluş­tu­rul­ma­sı yet­mez. Yal­nız­ca ya­sa­ma ve yü­rüt­me er­kin­de de­ğil, yar­gı er­kin­de ve ya­şa­mın tüm alan­la­rın­da ka­rar ver­me gü­cü ele ge­çi­ri­le­cek, Cum­hu­ri­yet dü­ze­ni ye­ri­ne İs­la­mi ku­ral­lar ko­nu­la­cak­tır. Ör­ne­ği­miz Os­man­lı dev­let dü­ze­ni ola­cak­tır!”
Bu söz­le­rin sa­hi­bi kim?
He­men söy­le­ye­yim, 4+4+4’lük eği­tim (!) sis­te­miy­le okul­la­ra ka­ra çar­şa­fı sok­ma­yı ba­şa­ran es­ki Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı Ömer Din­çer.
Cum­hu­ri­ye­t’­i yı­kıp, Os­man­lı dev­let dü­ze­ni­ni ye­ni­den ku­ra­cak­la­rı­nı, 1995 yı­lın­da Bi­lim ve Hik­met der­gi­sin­de açık­la­mış!
Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı dö­ne­min­de­ki uy­gu­la­ma­la­rın­dan an­lı­yo­ruz ki o ta­rih­ten bu ya­na gö­rüş­le­rin­de hiç­bir de­ği­şik­lik ol­ma­mış!
Sa­de­ce Ömer Din­çer mi bu gö­rüş­te?
Kuş­ku­suz ha­yır.
Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Ah­met Da­vu­toğ­lu da, Ata­tür­k’­ün kur­du­ğu Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­’nin Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı­’n­dan çok, Os­man­lı­’nın son Ha­ri­ci­ye Na­zı­rı gi­bi ko­nu­şu­yor!
Hat­ta her fır­sat­ta “Ye­ni­den Os­man­lı­” öz­le­mi­ni di­le ge­ti­ri­yor.
* * *
AKP İs­tan­bul İl Baş­ka­nı Aziz Ba­buş­cu’nun dik­kat­ler­den ka­çan şu söz­le­ri­ne ne de­me­li?
“10 yıl­lık ik­ti­dar dö­ne­mi­miz­de bi­zim­le şu ya da bu şe­kil­de pay­daş olan­lar, ge­le­cek 10 yıl­da bi­zim­le pay­daş ol­ma­ya­cak­lar. Çün­kü bu geç­ti­ği­miz 10 yıl için­de, bir tas­fi­ye sü­re­ci ve bir ta­nım­la­ma, öz­gür­lük, hu­kuk ve ada­let söy­le­mi et­ra­fın­da yap­tık­la­rı­mı­zda pay­daş­lar var­dı!.. Di­ye­lim ki li­be­ral ke­sim­ler, şu ya da bu şe­kil­de bu sü­reç­te bir şe­kil­de pay­daş ol­du­lar.
An­cak ge­le­cek, in­şa dö­ne­mi­dir. İn­şa dö­ne­mi on­la­rın ar­zu et­ti­ği gi­bi ol­ma­ya­cak! Do­la­yı­sıy­la o pay­daş­lar bi­zim­le be­ra­ber ol­ma­ya­cak­lar. Ya­rın bi­zim kar­şı­mız­da olan güç­ler­le bu se­fer pay­daş ola­cak­lar. Çün­kü in­şa edi­le­cek Tür­ki­ye ve ih­ya edi­le­cek ge­le­cek, on­la­rın ka­bul­le­ne­ce­ği bir ge­le­cek ve bir dö­nem ol­ma­ya­cak!..”
* * *
Da­ha ne söy­le­sin?
“İn­şa ve ih­ya dö­ne­mi gel­di!” di­yor!
Ken­di­le­ri­ne omuz ve­ren pay­daş ve yan­daş li­be­ral­le­rin bi­le, ge­le­cek 10 yıl­da kar­şı saf­ta yer ala­cak­la­rı­nı açık­lı­yor!
“Yan­daş li­be­ral­le­ri kul­lan­dık ve kir­li bir el­di­ven gi­bi çı­ka­rıp bir ke­na­ra at­tık!” de­me­ye ge­ti­ri­yor.
Ömer Din­çer ve Ah­met Da­vu­toğ­lu ne­yi he­def­li­yor­sa, Ba­buş­cu da onu he­def­li­yor!
“Ye­ni­den Os­man­lı­”yı, şim­di­den ilan edi­yor!
Pe­ki biz ne di­ye­lim?
“İ­yi Uy­ku­lar Tür­ki­ye!..”
Bu xəbər oxucular tərəfindən 819 dəfə izlənilmişdir!
Google Yahoo Facebook Twitter
Del.icio.us Digg StumbleUpon FriendFeed