Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/davam/public_html/engine/modules/show.full.php on line 292 davam.az - BÜTÖV AZƏRBAYCAN ADINA! > Çap səhifəsi > Genelkurmay Başkanı Orgeneral Özel ve tüm Kuvvet Komutanları’ndan, Başbuğ’a anlamlı ziyaret…
davam.az - BÜTÖV AZƏRBAYCAN ADINA! > Gündəm, Türk dünyası-Turan, Türkün şanlı tarixi > Genelkurmay Başkanı Orgeneral Özel ve tüm Kuvvet Komutanları’ndan, Başbuğ’a anlamlı ziyaret…

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Özel ve tüm Kuvvet Komutanları’ndan, Başbuğ’a anlamlı ziyaret…


Dün Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri­’nin 26. Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Emek­li Or­ge­ne­ral İl­ker Baş­bu­ğ’­la, ta­ri­he ışık tu­ta­ca­ğı­na inan­dı­ğım, ge­niş kap­sam­lı bir rö­por­taj yap­tım.
SÖZ­CÜ­’nün ba­şa­rı­lı mu­ha­bi­ri Gök­men Ulu’nun da ka­tıl­dı­ğı bu özel rö­por­ta­jı çok ya­kın­da ga­ze­te­miz­de ya­yım­la­ya­ca­ğız.
An­cak bu­gün, ka­mu­oyu­nun ilk kez du­ya­ca­ğı bir ger­çe­ği siz­ler­le pay­laş­mak is­ti­yo­rum.

* * * *
İl­ker Baş­buğ, Er­ge­ne­kon Da­va­sı’n­dan tu­tuk­lu ol­du­ğu Si­liv­ri Ce­za­evi­’n­den tah­li­ye edil­dik­ten son­ra, 3 Ni­san Per­şem­be gü­nü An­ka­ra­’ya gi­di­yor.
Ay­nı gün Sin­can Ce­za­evi­’n­de yat­mak­ta olan MHP Mil­let­ve­ki­li, Emek­li Kor­ge­ne­ral En­gin Ala­n’­la gö­rü­şü­yor.
Ar­dın­dan doğ­ru­ca Gü­niz So­ka­k’­a gi­de­rek, ce­za­evi gün­le­rin­de il­gi­si­ni ek­sik et­me­yen 9. Cum­hur­baş­ka­nı Sü­ley­man De­mi­re­l’e te­şek­kür zi­ya­re­tin­de bu­lu­nu­yor.
4 Ni­san sa­ba­hı ise Ma­mak Ce­za­evi’n­de­ki tüm tu­tuk­lu ve hü­küm­lü su­bay­lar­la açık gö­rüş­te bir ara­ya ge­li­yor.
An­ka­ra­’ya dö­nün­ce, 10. Cum­hur­baş­ka­nı Ah­met Nec­det Se­ze­r’­in evi­ne gi­de­rek, il­gi­si ne­de­niy­le te­şek­kür edi­yor.
* * * *
Soh­be­tin bu bö­lü­mün­de, da­ha ön­ce­ki bir du­yu­mum­dan yo­la çı­ka­rak “Ha­zır An­ka­ra­’ya git­miş­ken Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Or­ge­ne­ral Nec­det Öze­l’­le de gö­rüş­me­di­niz mi?” di­ye so­ru­yo­rum.
“Bir is­tih­ba­ra­tı­nız mı ol­du?” di­ye so­ru­yor.
“E­vet” de­yin­ce de an­la­tı­yor:
“Cu­ma gü­nü Ge­nel­kur­may Ka­rar­ga­hı­’n­dan bir te­le­fon al­dım. Hat­tın ucun­da­ki gö­rev­li, Or­ge­ne­ral Öze­l’­in, uy­gun bir za­ma­nım ol­du­ğu tak­dir­de be­ni zi­ya­ret et­mek is­te­di­ği­ni söy­lü­yor­du. Er­te­si gün için Mer­kez Or­du­evi­’n­de bek­le­di­ği­mi be­lirt­tim. Ni­te­kim cu­mar­te­si gü­nü, Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı, ya­nın­da Ka­ra Kuv­vet­le­ri Ko­mu­ta­nı Or­ge­ne­ral Hu­lu­si Akar, De­niz Kuv­vet­le­ri Ko­mu­ta­nı Ora­mi­ral Bü­lent Bos­ta­noğ­lu, Ha­va Kuv­vet­le­ri Ko­mu­ta­nı Or­ge­ne­ral Akın Öz­türk ve An­ka­ra­’da gö­rev ya­pan tüm Or­ge­ne­ral­ler ol­du­ğu hal­de zi­ya­re­ti­me gel­di­ler. Sa­de­ce Jan­dar­ma Ge­nel Ko­mu­ta­nı Or­ge­ne­ral Ser­vet Yö­rük, An­ka­ra dı­şı­na git­ti­ği için ge­le­me­miş.”
“Pe­ki gö­rüş­me ne ka­dar sür­dü?”
“Bir sa­at ka­dar…”
“Mem­nun kal­dı­nız mı?”
“Ni­çin kal­ma­ya­yım? So­nuç­ta hep­si bir­lik­te gö­rev yap­tı­ğım si­lah ar­ka­daş­la­rım.”
“İ­çe­ri­ği hak­kın­da bi­raz bil­gi ri­ca et­sem?”
“Ben­den bu­nu is­te­me­yin. Çün­kü özel bir zi­ya­ret­ti. Ne ko­nuş­tu­ğu­muz bi­ze kal­sın!”
* * * *
Baş­buğ, ıs­rar­la­rı­ma rağ­men gö­rüş­me­nin içe­ri­ği hak­kın­da en ufak bir bil­gi ver­me­di.
Ama za­ten bu ka­da­rı bi­le ye­ter­di.
Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Or­ge­ne­ral Nec­det Öze­l’­in, ya­nın­da Kuv­vet Ko­mu­tan­la­rı ve An­ka­ra­’da gö­rev ya­pan tüm Or­ge­ne­ral­ler ol­du­ğu hal­de ken­di­si­ni zi­ya­ret et­ti­ği­ni doğ­ru­lat­mam bi­le, baş­lı­ba­şı­na bom­ba gi­bi bir ha­ber­di.
De­va­mı ve İl­ker Baş­bu­ğ’­un ta­ri­he ışık tu­ta­cak çar­pı­cı açık­la­ma­la­rı çok ya­kın­da

Geri dön